خدمات پرسکاری ضربه ای

_
این شرکت با داشتن دستگاه های پرس سبک نیمه سنگین و سنگین پرسکاری در توناژ های گوناگون برای مشتریان محترم ارائه خدمات مینماید